Voor alle diensten geleverd door Bij Henny, gevestigd in Berkel en Rodenrijs, KvK nummer 69490074, gelden de volgende voorwaarden bij het online aankopen van workshops en trainingen die worden gegeven op locatie.

Artikel 1. Definities

 1. Workshop: een training, voorlichting of anderszins educatieve activiteit die een persoon kan volgen op de locatie van Bij Henny in Berkel en Rodenrijs. De workshop heeft als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden met betrekking tot het onderwerp van de workshop.
 2. Cursist: de persoon die feitelijk aan de cursus deelneemt.
 3. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Bij Henny is de organisatie die nu handelt onder deze handelsnaam, maar voorheen ook heeft gehandeld onder de voormalige handelsnaam ‘t Wolstalletje.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, overeenkomsten en dergelijke van Bij Henny met een natuurlijk persoon zover dat een Workshop betreft.
 2. Een inschrijving voor een workshop impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

 1. De cursist kan zich aanmelden voor een workshop naar keuze via de website van Bij Henny. Door inschrijving voor een workshop aanvaardt de cursist de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 2. Overeenkomsten tussen cursist en Bij Henny komen slechts tot stand indien de aanmelding door Bij Henny aan de cursist schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 3. Bij overboeking van een workshop die bij het maken van de reservering onvoorzien was, restitueert Bij Henny het volledige aankoopbedrag, of komt zij met cursist een alternatieve datum overeen.
 4. Bij Henny heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 5. Cursist ontvangt een bevestiging waarmee hij toegang heeft tot een workshop van Bij Henny. Deze inschrijving mag niet zonder toestemming van Bij Henny worden overgedragen aan een derde.

Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vind plaats door middel van invulling van het formulier via de website van Bij Henny. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 2. In de workshopprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal niet inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Bij aanmelding voor een workshop middels het aanmeldingsformulier op basis van een eenmalige actie gelden de prijzen als vermeld in die eenmalige actie.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in de BTW-regelgeving en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

 1. Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt de cursist een bevestiging. Bij Henny verwerkt de inschrijvingen zodra het volledige bedrag op de rekening van Bij Henny beschikbaar is. Bij betaling middels SEPA-overschrijving dient de cursist rekening te houden met een extra verwerkingstijd van 3 dagen.
 2. Het annuleren van een workshop is, met volledige restitutie, mogelijk tot 5 dagen voor aanvang van de workshop. Indien annulering geschiedt binnen die 5 dagen, doch meer dan 24 uur van tevoren, dan restitueert Bij Henny 50% van het aankoopbedrag. Indien annulering plaatsvindt in de 24 uur voor aanvang van de workshop, zal er geen restitutie plaatsvinden.
 3. Restitutie vindt plaats op dezelfde wijze als waarop de inschrijving is betaald.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Bij Henny is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop van Bij Henny tenzij aan Bij Henny opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Bij Henny op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Deelname aan workshops geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de workshop en de activiteiten binnen de workshop.
 5. Bij Henny heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Bij Henny kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan workshops. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens workshops zijn slechts illustratief en binden Bij Henny op geen enkele wijze.
 6. Trainers en medewerkers van Bij Henny hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de workshops.
 7. Indien en voor zover Bij Henny aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Bij Henny kan worden toegerekend. Bij Henny is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist, alsmede de bij de workshop aangekochte materialen. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopmateriaal en en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door Bij Henny voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bij Henny is de cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Gegevens die wij van u verzamelen

 1. Wij verzamelen voor een goede dienstverlening de volgende persoonsgegevens van u:
  1. Uw volledige naam
  2. Uw e-mailadres
  3. Uw adresgegevens
  4. Uw bank- of betaalgegevens
 2. Wij gebruiken uw gegevens voor een goede dienstverlening, bijvoorbeeld om:
  1. Bij te houden naar welke workshops u bent geweest
  2. Uw reservering compleet te maken
  3. Uw betaling correct af te handelen
  4. Contact met u op te kunnen nemen bij restitutie of annulering
 3. Wij gebruiken uw gegevens niet voor ongevraagde e-mailmarketing of het versturen van aanbiedingen tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft.
 4. Bij Henny maakt voor de verwerking van haar betalingen gebruik van betaalprovider Mollie. De gegevens die aan de betaalprovider worden verschaft, worden alleen verschaft om de betaling van uw reservering af te handelen.
 5. Bij Henny bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is om de Dienst te verstrekken en de transacties uit te voeren die u verzocht hebt, en voor andere essentiële doeleinden, zoals voldoen aan wettelijke verplichtingen, het bijhouden van zakelijke en financiële administratie, het oplossen van geschillen en het nakomen van
 6. Volgend uit Europees recht en bepaalde andere wetten voor privacy- en gegevensbescherming hebt u het recht om kosteloos te verzoeken:
  1. om toegang tot, correctie van of verwijdering van uw persoonsgegevens,
  2. dat Bij Henny de verwerking van uw persoonsgegevens staakt;
  3. om een kopie van uw persoonsgegevens;
  4. om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens.

Mocht u een van deze rechten willen uitoefenen, neemt u dan contact op met ons via [email protected]. Bij Henny zal in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op uw verzoek reageren. Ter bescherming van uw privacy en veiligheid kan Bij Henny van u vragen om uw identiteit te controleren.

Artikel 9. Toepasselijk recht

 1. Op alle activiteiten, reserveringen, workshops, annuleringen en restituties van Bij Henny en overeenkomsten tussen Bij Henny en de cursist is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een activiteit, reservering, workshop, annulering of restitutie, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.